Terms & Conditions

THE COLLECTION OPERATIONS B.V.

 1. Algemeen
  1. Op alle aanbiedingen en alle opdrachten met betrekking tot de vervaardiging, levering, oplevering en/of koop van zaken en/of levering van diensten door een opdrachtnemer (hierna: opdrachtnemer) aan The Collection B.V. (hierna: “The Collection”), en op alle overeenkomsten met The Collection terzake, zijn deze voorwaarden van toepassing. Onder diensten is in deze voorwaarden aanneming van werk begrepen.

  2. De toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtnemer wordt hierdoor uitdrukkelijk van de hand gewezen.

  3. Op van deze algemene voorwaarden afwijkende bedingen kan door de opdrachtnemer slechts een beroep worden gedaan indien en in zoverre deze door The Collection uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

  4. Indien enige of meerdere bepalingen van deze voorwaarden en/of de overeenkomst nietig of onverbindend worden verklaard, dan wel worden vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst geldig blijven. In een dergelijk geval zullen opdrachtnemer en The Collection zich inspannen om de nietige of onverbindende bepaling te vervangen door een geldige bepaling die de oorspronkelijke bedoeling van partijen zoveel mogelijk tot uitdrukking brengt.

  5. Indien opdrachtnemer eenmaal onder toepassing van deze algemene voorwaarden met The Collection heeft gecontracteerd, accepteert opdrachtnemer de toepassing van deze algemene voorwaarden op alle navolgende tussen opdrachtnemer en The Collection gesloten c.q. te sluiten overeenkomsten. Zodra The Collection een nieuwe versie van deze algemene voorwaarden hanteert, zal, wanneer die nieuwe versie door The Collection op een overeenkomst met opdrachtnemer van toepassing is verklaard, niet deze versie van de algemene voorwaarden, maar de vernieuwde versie op de betreffende overeenkomst (alsmede op de daarna tussen The Collection en opdrachtnemer gesloten overeenkomsten) van toepassing zijn.

 2. Totstandkoming / overeenkomst
  1. Alle aanbiedingen van de opdrachtnemer zijn onherroepelijk.

  2. De overeenkomst komt niet tot stand dan nadat en zoals The Collection haar schriftelijk heeft vastgelegd.

  3. Opdrachtnemer heeft kennis genomen van de door The Collection aangereikte stukken in het kader van de opdracht van The Collection aan de opdrachtnemer. Eventuele ontbrekende stukken dienen door opdrachtnemer bij The Collection te worden opgevraagd. Opdrachtnemer is voorts gehouden eventuele van The Collection afkomstige maten, gewichten en overige data en informatie zelf te controleren op juistheid en na te gaan of dergelijke informatie wellicht onjuistheden bevat en na te gaan of de door The Collection aangeleverde informatie voldoende is voor opdrachtnemer om de hem verstrekte opdracht op een correcte, juiste en deugdelijke wijze uit te kunnen voeren. De opdrachtnemer dient (voorafgaande aan de uitvoering van de overeenkomst) ontbrekende of onjuiste informatie schriftelijk aan The Collection te melden. Bij gebreke en/of niet-naleving van dit lid is opdrachtnemer volledig aansprakelijk voor de schade c.q. alle schadelijke gevolgen, welke voortvloeien uit deze onvolkomenheden of onduidelijkheden.

  4. Opdrachtnemer is verplicht te controleren en The Collection te wijzen op onvolkomenheden of onduidelijkheden in, door of namens The Collection voorgeschreven constructies en werkwijzen en in, door of namens The Collection gegeven orders en aanwijzingen, alsmede op gebreken in de door The Collection ter beschikking gestelde of voorgestelde of voorgeschreven bouwstoffen en hulpmiddelen. Bij gebreke daarvan is opdrachtnemer volledig aansprakelijk voor de schade c.q. alle schadelijke gevolgen, welke voortvloeien uit deze onvolkomenheden of onduidelijkheden.

  5. Opdrachtnemer kan zich niet op onbekendheid met stukken (of bepalingen uit de stukken) beroepen. Tekeningen, technische omschrijvingen, ontwerpen en berekeningen maken, als waren zij daar letterlijk in opgenomen, deel uit van de overeenkomst indien en voor zover daarnaar is verwezen. Indien een tekening afwijkt van de technische omschrijving en/of het bestek dient een en ander aan The Collection te worden gemeld en diens verdere instructies daaromtrent te worden opgevolgd.

 3. Prijs
  1. De overeengekomen prijs is exclusief btw, doch inclusief alle kosten en rechten, waaronder in ieder geval adequate verpakking, keuringen, beproevingen, certificaten, vergunningen, kosten in verband met voorbereidende, samenhangende of noodzakelijke werkzaamheden van welke aard dan ook, alle horizontale en verticale transport, het graaf-, straat-, boor-, hak- en breekwerk, het aanwerken (inclusief reparatie- en schilderwerk), het afvoeren en in voorkomende gevallen op verantwoorde wijze storten van alle overtollige materialen, verpakkingen en bouwafval, het bezemschoon opleveren en het vervaardigen van software of hardware interfaces, e.d. Ditzelfde geldt voor het terug plaatsen van zaken in originele staat, die tijdelijk verwijderd zijn met het oog op de uitvoering van de overeenkomst.

  2. Van afvoer en stort/vernietiging van asbesthoudend, chemisch en nucleair afval dient een stort- respectievelijk vernietigingsbewijs aan The Collection te worden overlegd.

  3. De overeengekomen prijs is vast voor de duur van de overeenkomst.

 4. Bankgarantie
  1. Bij opdrachten die een bedrag van EUR [●100.000,00] exclusief omzetbelasting te boven gaan, kan door The Collection een bankgarantie worden verlangd van een te goeder naam en faam bekendstaande Nederlandse bank ter grootte van een bepaald percentage van de in de overeenkomst opgenomen vergoeding (inclusief omzetbelasting). De bankgarantie wordt in dat geval opgemaakt conform een door The Collection te verstrekken model en dient door opdrachtnemer te worden verstrekt voor aanvang van de werkzaamheden onder de overeenkomst. Bij gebreke daarvan is The Collection gerechtigd om alsnog af te zien van de overeenkomst en deze terstond te beëindigen. Iedere aanspraak van de opdrachtnemer op enige (schade)vergoeding verband houdend met de opzegging door The Collection als bedoeld in dit artikel is uitgesloten.

 5. Betaling
  1. Betaling dient binnen 30 dagen na de datum van ontvangst en goedkeuring door The Collection van de factuur plaats te vinden. De opdrachtnemer dient op de factuur (c.q. de facturen) melding te maken van de opdracht/ordernummers van The Collection, de dagtekening, alsmede een voldoende duidelijke omschrijving van de verrichte werkzaamheden. Boetes met betrekking tot het nakomen van de leveringstermijnen alsmede toeslagen of kredietbeperkingen komen niet voor vergoeding door The Collection in aanmerking, tenzij deze voorafgaand zijn overeengekomen en schriftelijk door The Collection zijn bevestigd.

  2. In geval van betwisting door The Collection van enige factuur zal opdrachtnemer zijn factuur onderbouwen (bijvoorbeeld door middel van, maar niet beperkt tot, deugdelijk ingevulde en afgetekende urenstaten), bij gebreke waarvan The Collection niet gehouden is een betwiste factuur te voldoen.

  3. Bij aanneming van werk door opdrachtnemer is The Collection niet gehouden meer dan zal 30% van de aanneemsom vooruit te betalen. The Collection heeft het recht een contra garantie te verlangen van opdrachtnemer van een te goeder naam en faam bekendstaande Nederlandse bank ter hoogte van enig door The Collection vooruitbetaald bedrag.

  4. Indien opdrachtnemer (na voorafgaande schriftelijke toestemming van The Collection) enige onderaannemer inschakelt, zal opdrachtnemer tenminste 45% van het aan een dergelijke onderaannemer verschuldigde bedrag op de g-rekening van de desbetreffende onderaannemer voldoen. Opdrachtnemer zal ervoor zorgdragen dat de desbetreffende onderaannemer op eenzelfde wijze een (en wederom na goedkeuring van The Collection) ingeschakelde onder-onderaannemer betaalt (enzovoorts voor door de onder-onderaannemer ingeschakelde hulppersonen).

 6. Wijzigingen / meerwerk
  1. De opdrachtnemer zal niet zonder schriftelijke toestemming of schriftelijk verzoek van The Collection enige wijziging aanbrengen in ontwerp of specificaties.

  2. Zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van The Collection is opdrachtnemer niet gerechtigd meerwerk te verrichten. Enig meerwerk dat door opdrachtnemer is verricht zonder de van The Collection benodigde voorafgaande schriftelijke toestemming zal door The Collection niet behoeven te worden vergoed.

  3. De opdrachtnemer is te allen tijde gehouden door The Collection gewenste en technisch mogelijke wijzigingen in of aanvullingen op overeengekomen zaken of diensten aan te brengen of te leveren. Wijzigingen en aanvullingen zullen niet leiden tot verhoging van de overeengekomen prijs of verlenging van de overeengekomen levertijd/opleverdatum behoudens indien en voor zover zulks redelijk is en overigens een voorstel van de opdrachtnemer tot verhoging of verlenging schriftelijk aan The Collection is meegedeeld vóór uitvoering van de wijziging en/of aanvulling en mits The Collection met zo’n wijziging en/of aanvulling akkoord is gegaan.

  4. Niet als meerwerk of extra kosten komen in aanmerking leveringen en werkzaamheden die moeten worden verricht om de werkzaamheden naar goede en deugdelijke maatstaven uit te voeren.

  5. The Collection is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk (kosteloos en schadeloos) te ontbinden of te beëindigen indien uitvoering van de door haar gewenste wijzigingen of aanvullingen niet op voor haar aanvaardbare condities mogelijk blijkt.

 7. Planning / keuring
  1. De opdrachtnemer is verplicht zich te voegen naar de werktijden en de planningen - en eventuele wijzigingen daarin - van The Collection en dient zijn werkzaamheden zo in te richten dat verstoring van werkzaamheden van The Collection of derden niet plaatsvindt.

  2. Op verzoek van The Collection is de opdrachtnemer gehouden The Collection om binnen 7 dagen na The Collection’s verzoek een productie- of uitvoeringsplanning te doen toekomen en/of medewerking te geven aan voortgangscontrole door The Collection.

  3. The Collection is gerechtigd te allen tijde - mitsdien ook tussentijds - te (doen) inspecteren, (doen) keuren en/of (doen) beproeven ongeacht de plaats waar de betrokken zaken zich bevinden of de betrokken diensten worden verricht. Wanneer blijkt dat onvoldoende werk is geleverd, moet opdrachtnemer dit onmiddellijk verbeteren.

  4. Inspectie, keuring, beproeving, afname en/of betaling door of vanwege The Collection ontheffen de opdrachtnemer niet van enige verplichting of aansprakelijkheid.

 8. Levering / oplevering
  1. Levering van zaken geschiedt DDP (conform de Incoterms versie 2010) op een door The Collection aangewezen of nader door The Collection aan te wijzen plaats. In geval van strijd tussen de toepasselijke Incoterms en deze algemene voorwaarden, gaan deze algemene voorwaarden voor.

  2. De opdrachtnemer is gehouden The Collection tijdig en adequaat voorbericht te geven van het precieze tijdstip van levering/oplevering. Opdrachtnemer zal echter pas een keuring voor oplevering met The Collection plannen nadat opdrachtnemer zich ervan heeft vergewist dat de diensten en/of werken voldoen aan alle toepasselijke vereisten.

  3. Zodra de door The Collection aan opdrachtnemer verstrekte opdracht is voltooid en nadat het rapport van eventuele gebreken is opgemaakt, The Collection de door opdrachtnemer verrichte diensten en/of vervaardigde werken heeft geïnspecteerd en volledig heeft goedgekeurd en het rapport door Partijen is getekend, vindt oplevering plaats. In alle andere gevallen vindt oplevering plaats door goedkeuring door The Collection (inclusief goedkeuring van het herstel van eventuele geconstateerde gebreken) door middel van een schriftelijke verklaring.

  4. Wanneer The Collection goedkeurt met vermelding van gebreken dient opdrachtnemer de vermelde gebreken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na goedkeuring deugdelijk te herstellen, onverminderd de verplichting van opdrachtnemer tot vergoeding van daardoor ontstane (gevolg)schade.

  5. Indien The Collection geen goedkeuring geeft voor oplevering en/of de zaken niet in ontvangst neemt, geraakt The Collection daardoor niet in verzuim.

  6. De overeengekomen levertijd/datum van oplevering is essentieel. Overschrijding doet de opdrachtnemer zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. In geval van overschrijding van enige levertijd/datum van oplevering verbeurt opdrachtnemer een direct opeisbare boete van 1% van de betreffende aanneemsom of koopprijs van de betreffende zaak per week of gedeelte daarvan dat de levering of oplevering vertraagd is. De betreffende boete zal niet meer bedragen dan 50% van de betreffende aanneemsom of koopprijs van de betreffende zaak. De boete is in aanvulling op The Collection’s overige rechten en laat onverlet dat The Collection naast de boete gerechtigd is om: (i) nakoming te vorderen, (ii) de overeenkomst te ontbinden, (iii) ingeval The Collection’s schade hoger is dan de verbeurde boete, ook dat meerdere van opdrachtnemer te vorderen, of (iv) overige The Collection toekomende rechten uit te oefenen. De opdrachtnemer is gehouden The Collection tijdig en adequaat voorbericht te geven van eventuele dreiging van overschrijding van de levertijd/opleverdatum.

  7. Deelleveringen of leveringen voor het overeengekomen tijdstip daarvan behoeven voorafgaande schriftelijke toestemming van The Collection.

  8. Bij de (op)levering zorgt opdrachtnemer ervoor dat The Collection in het bezit komt van alle relevante handleidingen, attesten, (sleutel)certificaten, (onderhouds)voorschriften, tekeningen, garantiebewijzen op naam van The Collection (tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen) en/of andere informatiedragers. Van technische installaties dient uiterlijk binnen 3 maanden na (op)levering aan The Collection in drievoud een complete set revisietekeningen te worden overhandigd alsmede digitaal aangeleverd in een gangbaar bestandsformaat. Zolang aan het bepaalde in dit lid niet is voldaan door opdrachtnemer, kan er nimmer sprake zijn van een goedkeuring als bedoeld in artikel 8.3 van deze algemene voorwaarden. Zolang niet aan het bepaalde in dit lid is voldaan, worden de door opdrachtnemer verrichte diensten en/of vervaardigde werken geacht niet te zijn goedgekeurd, zelfs indien het voor de oplevering in gebruik wordt genomen. Betaling van facturen of aftekening van opdracht- en/of werkbonnen geldt als zodanig nimmer als blijk van goedkeuring.

  9. De levering/oplevering geldt slechts als voltooid indien het overeengekomene geheel en overeenkomstig de overeenkomst op de door The Collection aangewezen plaats en op het met The Collection afgesproken tijdstip is geleverd of opgeleverd.

 9. Risico en eigendomsovergang
  1. Werknemers/ondergeschikten van opdrachtnemer en door opdrachtnemer ingeschakelde derde partijen werken, ook op locaties van The Collection, voor opdrachtnemers rekening en risico. Zaken van de opdrachtnemer zijn, ook op locaties van The Collection, voor opdrachtnemers rekening en risico.

  2. Te leveren zaken en/of zaken waaraan diensten worden verricht zijn tot de voltooiing van de levering of oplevering als bedoeld in artikel 8 van deze algemene voorwaarden voor rekening en risico van de opdrachtnemer.

  3. Indien door The Collection enige betaling wordt gedaan vóór levering of oplevering gaat de eigendom van de aan die betaling toe te rekenen zaken en/of reeds bij de opdrachtnemer aanwezige onderdelen of materialen ten behoeve van die zaken (tezamen te noemen: zaken) op het moment van betaling over op The Collection. De opdrachtnemer is verplicht de betreffende bij hem nog aanwezige zaken ten behoeve van The Collection te identificeren en identificeerbaar te houden. De opdrachtnemer geldt voor de bij hem aanwezige zaken van The Collection als houder voor The Collection.

 10. Verplichtingen opdrachtnemer
  1. Opdrachtnemer garandeert in zijn bedrijfsvoering in het algemeen en bij de uitvoering van de door opdrachtnemer verrichte diensten en/of vervaardigde werken alle daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving na te leven.

  2. De opdrachtnemer draagt zelf zorg voor de nodige hulpmaterialen en gereedschappen, werkkleding en veiligheidsmiddelen daaronder begrepen en draagt daarvan de kosten.

  3. De wijze van uitvoering van de overeenkomst moet zodanig zijn, dat door de The Collection dan wel door derden, geen nodeloze of onaanvaardbare hinder en/of gevaarlijke situaties worden ondervonden. The Collection kan de opdrachtnemer in verband hiermee aanwijzingen geven die hij terstond dient op te volgen.

  4. Na eerste aanzegging van The Collection dient opdrachtnemer personeel of door opdrachtnemer ingeschakelde personen, die zich naar het oordeel van The Collection hebben misdragen, te verwijderen van de te leveren dienst en/of het te vervaardigen werken en terstond te laten vervangen zonder dat opdrachtnemer hieraan enige aanspraak kan ontlenen.

  5. Opdrachtnemer is verplicht gedurende de door The Collection gehanteerde economische levensduur van de zaken reserveonderdelen beschikbaar te hebben en de levering van reserveonderdelen gedurende die termijn te garanderen.

 11. Garantie en aansprakelijkheid / verzekering / vrijwaring
  1. De opdrachtnemer garandeert dat alle geleverde zaken en diensten van eerste klas ontwerp, constructie, uitvoering, materiaal, samenstelling en kwaliteit zijn, deugdelijk zijn verpakt, in overeenstemming met tekeningen, overige gegevens en de door The Collection gehanteerde normen en specificaties, geschikt voor het beoogde gebruik, veilig en conform eventuele overheidsvoorschriften.

  2. De opdrachtnemer is aansprakelijk voor alle kosten en schade, die voor The Collection het gevolg zijn van enige tekortkoming van de opdrachtnemer in de nakoming van zijn verplichtingen alsmede voor alle schade welke door de opdrachtnemer, zijn personeel, door hem ingeschakelde personen en vennootschappen en/of door tekortkomingen in door hem geleverde of te leveren zaken en/of diensten wordt toegebracht; de opdrachtnemer zal The Collection te dier zake vrijwaren voor alle nadelige gevolgen in verband met aanspraken van derden.

  3. Met een garantietermijn onder de overeenkomst wordt gedoeld op een termijn waarbinnen de opdrachtnemer verplicht is kosteloos en spoedig voor herstel van tekortkomingen of herlevering zorg te dragen (ook na oplevering), ongeacht de oorzaak van de tekortkoming en onverminderd de aansprakelijkheid overigens van de opdrachtnemer ingevolge de overeenkomst.

  4. De garantietermijn van de opdrachtnemer bedraagt tenminste 18 maanden na levering of oplevering van zaken en tenminste 12 maanden na levering van diensten. Het verstrijken van de garantietermijn laat The Collection’s overige rechten, zoals bijvoorbeeld recht tot schadevergoeding jegens de opdrachtnemer, onverlet.

  5. Opdrachtnemer zal gedurende de duur van de overeenkomst en de uitvoering van werkzaamheden onder de overeenkomst een CAR-verzekering afsluiten ter grootte van minimaal [●EUR 2.500.000,00] (de verzekerde som) en een minimaal bedrag van EUR [●1.250.000,00] per gebeurtenis bij een te goeder naam en faam bekendstaande Nederlandse verzekeraar of pool van verzekeraars en ervoor zorgen dat de CAR-verzekering ook dekking biedt gedurende de garantietermijn (artikel 11.4 van deze algemene voorwaarden). Opdrachtnemer dient ervoor zorg te dragen dat The Collection als “medeverzekerde” is verzekerd onder de CAR-verzekering. Bovendien zal opdrachtnemer op eerste verzoek van The Collection meewerken aan het vestigen van een recht van pand ten behoeve van The Collection op de eventuele uitkering(en) onder de betreffende CAR-verzekering.

  6. Opdrachtnemer dient naast de CAR-verzekering een geldige en voor de omvang en reikwijdte van de overeenkomst afdoende Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (WA) af te sluiten ter grootte van minimaal EUR [●2.500.000,00] (de verzekerde som) en een minimaal bedrag van EUR [●1.250.000,00] per gebeurtenis, welke verzekering dient te zijn afgesloten bij een in Nederland te goeder naam en faam bekend staande verzekeringsmaatschappij.

  7. De verplichting tot verzekering (met de hiervoor genoemde minimale dekking), laat de aansprakelijkheid van opdrachtnemer jegens The Collection onverlet. Opdrachtnemer dient, wanneer The Collection hierom verzoekt, inzage te geven in de voorwaarden en polissen van de hierboven genoemde verzekeringen. Eveneens dient opdrachtnemer op verzoek aan The Collection een bewijs van de laatste premiebetalingen van de verzekeringen te overleggen.

  8. Opdrachtnemer zal The Collection vrijwaren voor alle door of in verband met de uitvoering door opdrachtnemer van de overeenkomst door The Collection of door derden geleden en/of geclaimde schade. Deze vrijwaring omvat tevens kosten voor advies en juridische bijstand.

  9. The Collection is jegens opdrachtnemer nimmer gehouden tot vergoeding van schade of winstderving, behoudens opzet of bewuste roekeloosheid zijdens The Collection. Iedere aansprakelijkheid van The Collection is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van The Collection wordt uitbetaald en iedere aanspraak op The Collection wegens schadevergoeding vervalt na verloop drie maanden na ontdekking door opdrachtnemer van de schade. Opdrachtnemer accepteert dat The Collection niet aansprakelijk is voor (gevolg)schade welke bij opdrachtnemer kan ontstaan door stagnatie van de te vervaardigen zaken en/of te leveren diensten, ongeacht de oorzaak van de stagnatie.

 12. Ketenaansprakelijkheid
  1. Noch opdrachtnemer, noch werknemers/ondergeschikten van opdrachtnemer worden geacht een werknemer te zijn van The Collection. Opdrachtnemer is als enige verantwoordelijk voor de volledige en tijdige betaling van al het loon en andere betalingen (waaronder loonheffingen: premies volksverzekeringen, premies werknemersverzekeringen, inkomensafhankelijke bijdrage op grond van de Zorgverzekeringswet, en dergelijke) van haar werknemers/ondergeschikten en correctie toepassing van een eventueel geldende CAO. Opdrachtnemer is als enige verantwoordelijk voor het inhouden en afdragen van alle van toepassing zijnde belastingen en premies verschuldigd door opdrachtnemer, waaronder btw, loonbelasting en sociale verzekeringspremies.

  2. Opdrachtnemer vrijwaart The Collection voor enig bedrag dat The Collection gehouden zou zijn aan een werknemer/ondergeschikte van opdrachtnemer en/of de belastingdienst te voldoen in verband met de overeenkomst en/of de door The Collection aan opdrachtnemer verstrekte opdracht.

  3. Opdrachtnemer verplicht zich om, indien dit van toepassing is, alle medewerking te verlenen, informatie te verschaffen, bewijs te verstrekken en instructie op te volgen, die door The Collection op administratief gebied gewenst wordt in het kader van de ketenaansprakelijkheidsregeling.

  4. Indien verlangd door The Collection, wordt The Collection door opdrachtnemer voor aanvang van de werkzaamheden en/of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in het bezit gesteld van verklaringen inzake het betalingsgedrag van opdrachtnemer jegens de belastingdienst. Een dergelijke verklaring mag niet ouder zijn dan twee maanden en dient voorts, zolang de overeenkomst voortduurt, om de twee maanden opnieuw (in recentere vorm) aan The Collection te worden overgelegd.

  5. Opdrachtnemer zal op eerste verzoek van The Collection een geblokkeerde G-rekening openen en geopend houden en verplicht zich de regelingen dienaangaande na te leven.

  6. The Collection behoudt zich het recht voor om van elke door opdrachtnemer ingediende factuur een procentueel deel ter grootte van 45% van het voor die overeenkomst gehanteerde loonkostenbestanddeel, als zijnde bestemd voor af te dragen loonbelasting en sociale verzekeringspremies (loonheffingen), rechtstreeks over te maken naar de G-rekening als genoemd in het vorige lid.

  7. Alle voor The Collection door nalatigheid van opdrachtnemer uit de ketenaansprakelijkheidsregeling voortvloeiende schaden en kosten dienen op eerste schriftelijke aanmaning, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, volledig met wettelijke rente door opdrachtnemer aan The Collection te worden vergoed.

  8. Opdrachtnemer vrijwaart The Collection tegen alle aanspraken, hoe ook genaamd, van de belastingdienst jegens The Collection, die voortvloeien uit (de toepasselijkheid van) de ketenaansprakelijkheidsregeling.

  9. Opdrachtnemer dient deze bepalingen in een eventueel door hem af te sluiten (onder)aannemingsovereenkomst(en) op te nemen en de onderaannemer te verplichten deze bepaling in eventueel door hem af te sluiten (onder)aannemingsovereenkomst(en) op te nemen.

 13. Wet Arbeid Vreemdelingen
  1. Opdrachtnemer garandeert uitsluitend met legaal in Nederland verblijvende personen, in het bezit van de benodigde werkvergunningen en dergelijke te werken. In verband hiermee stelt opdrachtnemer mede namens The Collection de identiteit vast van alle, in verband met de uitvoering van de overeenkomst, aanwezige legaal in Nederland verblijvende vreemdelingen als bedoeld in artikel 15 Wet Arbeid Vreemdelingen (Wav) en controleert de identiteitsbewijzen en de tewerkstellingsvergunningen van deze vreemdelingen op echtheid en geldigheid. Opdrachtnemer bewaart mede namens The Collection kopieën van deze documenten in zijn administratie als bedoeld in de Wav tot tenminste de wettelijke termijn na het einde van het kalenderjaar waarin de oplevering heeft plaats gevonden. The Collection kan op ieder willekeurig moment de naleving door opdrachtnemer van de Wav controleren. Op eerste verzoek van The Collection zal opdrachtnemer onverwijld de betreffende administratie en (opgeslagen) documenten overleggen.

  2. Opdrachtnemer vrijwaart The Collection voor alle eventuele boetes en/of andere sancties opgelegd aan The Collection door of namens de Arbeidsinspectie of enige andere daartoe bevoegd orgaan in verband met enige vermeende of geconstateerde overtreding van de opdrachtnemer van de Wet Arbeid Vreemdelingen of in verband met enige aan deze wet verwante wet- en/of regelgeving.

  3. Opdrachtnemer vergoedt aan The Collection bovendien alle kosten, daaronder begrepen de kosten van juridische bijstand die The Collection moet maken in verband met de aan The Collection opgelegde boetes en/of andere sancties, of in verband met door of namens de Arbeidsinspectie of enige andere daartoe bevoegd orgaan in het kader van de Wet Arbeid Vreemdelingen ingestelde onderzoeken waaraan The Collection wordt onderworpen wegens vermeende of geconstateerde overtredingen van opdrachtnemer.

 14. Opschorting/ontbinding/beëindiging
  1. The Collection heeft de bevoegdheid haar verplichtingen ingevolge de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of te beëindigen (hierna: ontbinden) door middel van een schriftelijke verklaring en zonder voorafgaande ingebrekestelling, indien en zodra:
   1. de opdrachtnemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan enige verplichting jegens The Collection;
   2. sprake is van surséance van betaling of faillissement van de opdrachtnemer;
   3. beslag op (een deel van) diens bedrijfseigendommen of goederen bestemd voor de uitvoering van de overeenkomst is gelegd;
   4. sprake is van stillegging of liquidatie van de onderneming van opdrachtnemer;
   5. vergunning, benodigd voor de uitvoering voor de overeenkomst, niet worden verleend, worden geschorst of ingetrokken;
   6. The Collection reputatieschade lijdt/dreigt te lijden als gevolg van handelen of nalaten zijdens de opdrachtnemer;
   In geval van ontbinding of beëindiging van de overeenkomst door The Collection op grond van dit artikel 14 is The Collection uitsluitend gehouden tot vergoeding aan de opdrachtnemer van de pro rata prijs voor de reeds deugdelijk geleverde diensten of zaken, doch alleen in zoverre geleverde diensten The Collection ook werkelijk tot nut strekten en/of The Collection geleverde zaken wenst te behouden, één en ander onverminderd het recht van The Collection op haar krachtens artikel 11 toekomende schadevergoeding.
  2. Van niet-tijdige voldoening als bedoeld in dit artikel 14.1 is tevens sprake indien achterstand ontstaat op door The Collection ontvangen of voorgeschreven planningen of onder de omstandigheden het vermoeden redelijkerwijze gewettigd is, dat vertraging zal optreden in de uitvoering van enige (deel)verplichting ingevolge de overeenkomst.
  3. The Collection heeft buiten de genoemde gevallen de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring tegen vergoeding van de pro rata prijs voor de reeds deugdelijk geleverde diensten of zaken. Iedere aanspraak van de opdrachtnemer op nadere aanvullende of vervangende schadevergoeding is uitgesloten.
 15. Verjaring
  1. De in de artikelen 7:761 BW en 7:23 BW vermelde termijnen en verjaringstermijnen zullen worden aangepast als volgt: (i) zodra The Collection een gebrek heeft ontdekt waarvan op dat moment vaststaat dat het een gebrek betreft, zal The Collection opdrachtnemer daarvan binnen 6 maanden nadat het gebrek vaststaat, op de hoogte stellen, en (ii) rechtsvorderingen en verweren, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak of het opgeleverde niet aan de overeenkomst beantwoord, verjaren door verloop van vijf jaren na de overeenkomstig de onder (i) gedane kennisgeving, dan wel, indien dit later is, na afloop van de termijn die de opdrachtnemer is gegund om de tekortkoming of het gebrek weg te nemen.
 16. Verbod van uitbesteding
  1. Het is de opdrachtnemer verboden zonder schriftelijke toestemming van The Collection de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen of uit te besteden, dan wel gebruik te maken van ter beschikking gestelde of ingeleende arbeidskrachten.

  2. Opdrachtnemer is voor handelingen van ingeschakelde derden jegens The Collection te allen tijde verantwoordelijk en aansprakelijk alsof die handelingen door hem zelf zouden zijn verricht. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de door een fabrikant/leverancier/distributeur voorgeschreven wijze van transport, opslag en verwerking/montage/aansluiting van eventuele in te brengen bouwstoffen, apparatuur en constructies correct wordt nageleefd.

 17. Cessieverbod / verrekening
  1. Het is de opdrachtnemer behoudens schriftelijke toestemming van The Collection verboden om zijn vorderingen op The Collection over te dragen aan derden.

  2. The Collection is steeds bevoegd al hetgeen zij schuldig is aan de opdrachtnemer te verrekenen met hetgeen de opdrachtnemer of aan de opdrachtnemer gelieerde vennootschappen al dan niet opeisbaar, onder voorwaarde of tijdsbepaling aan The Collection schuldig is/zijn. De opdrachtnemer is tot enige verrekening slechts bevoegd na schriftelijke toestemming van The Collection.

 18. Geheimhouding
  1. De opdrachtnemer is gehouden alle van The Collection afkomstige informatie en in het kader van de uitvoering van de overeenkomst te zijner kennis gekomen of ontwikkelde informatie geheim te houden. Het is de opdrachtnemer verboden bedoelde informatie aan te wenden voor eigen gebruik of gebruik door derden.

  2. In voorkomende gevallen, dit ter beoordeling van The Collection, is de opdrachtnemer gehouden voor de aanvang van de werkzaamheden een door The Collection opgestelde en aan hem voorgelegde geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.

 19. Intellectuele en industriële eigendom
  1. De opdrachtnemer staat er voor in dat (het gebruik van) het geleverde geen inbreuk maakt op enig recht van intellectuele of industriële eigendom. Hij zal The Collection te dier zake vrijwaren tegen aanspraken van derden en schaden en kosten van The Collection voor zijn rekening nemen.

  2. Tekeningen, afbeeldingen, ontwerpen, modellen, berekeningen, werkwijzen, gereedschappen, etc., die door The Collection worden verstrekt of in opdracht van The Collection of in verband daarmee door of vanwege de opdrachtnemer worden gemaakt en de intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking daartoe komen uitsluitend toe aan The Collection die ook als maker en ontwerper zal worden aangemerkt, alles ongeacht of één en ander separaat aan The Collection in rekening wordt gebracht. Voor zover nodig worden de betreffende rechten hierdoor overgedragen aan The Collection door opdrachtnemer en deze overdracht wordt hierdoor door The Collection geaccepteerd. De opdrachtnemer zal voorts al datgene doen dat nodig of dienstig is om The Collection gerechtigd te doen zijn als hier bedoeld.

 20. Orde, veiligheid en milieu
  1. De opdrachtnemer en zijn werknemers/ondergeschikten of door hem ingeschakelde derden zijn gehouden van overheidswege vastgestelde veiligheids- en milieuvoorschriften in acht te nemen en zich overigens te voegen naar de ter plaatse waar het werk wordt uitgevoerd geldende reglementen, instructies en aanwijzingen met betrekking tot orde, veiligheid, milieu en controle.

 21. Geschillen en toepasselijk recht
  1. Alle geschillen welke tussen partijen bestaan zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.

  2. Deze algemene voorwaarden, de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede daarmee samenhangende overeenkomsten, verklaringen en andere uit de wet voortvloeiende verbintenissen die samenhangen met of gerelateerd zijn aan deze algemene voorwaarden en/of de overeenkomst, zijn onderworpen aan Nederlands recht. De toepasselijkheid van het Weens Kop-verdrag (CISG) wordt hierdoor uitgesloten.